0411-61022


Advokat            Liselott Bentzel

En advokatbyrå med engagemang och erfarenhet som driver ditt ärende inom brottmål, familjemål och tvångsmål. 

Advokat i Ystad sedan 2005.

Advokatbyrån bedrivs i kontorssamarbete med advokaten Catharina Larsson.


Juridiska områden

Här kan du läsa mer om de olika uppdrag som advokatbyrån driver. För vidare information fyll i kontaktformuläret, så hör vi av oss. Ju tidigare du tar kontakt, desto tidigare kan du få råd samt ta bra och genomtänkta beslut.


Brottmål

Som misstänkt eller brottsoffer har du rätt att framföra att du vill företrädas av en advokat.

Om du behöver en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde kan du uppge det direkt till polisen eller så hjälper vi dig att framföra ditt önskemål. Familjemål

Behöver du rådgivning gällande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn eller andra frågor som kan aktualiseras vid en separation är du välkommen att ta kontakt, så får du vidare rådgivning om hur du kan gå vidare.

I tvister gällande barn kan du vara berättigad till rättsskydd eller rättshjälp, något vi undersöker vid första rådgivningen. 


Tvångsmål - LVU

Om socialnämnden överväger att ingripa enligt LVU för att omhänderta dina barn har du rätt att framföra att du vill företrädas av en advokat. 

Du kan framföra ditt önskemål till dem som handlägger ditt ärende eller ta hjälp av oss. 


Information om uppdrag

När du anlitar en advokat arbetar vi i enlighet med de etiska regler som gäller för advokater. En advokat ska debitera ett skäligt arvode och om om det uppstår en tvist har du rätt att begära prövning av arvodet i Konsumenttvistnämnden, som drivs av advokatsamfundet. 

Registrering av dina personuppgifter i anslutning till att du anlitar advokatbyrån sker i enlighet med GDPR. Välkommen att ta kontakt!

Telefonnummer: 0411-610 22
E-post: liselott.bentzel@advokatbentzel.se
Besöks- och postadress: Hamngatan 10, 271 43 Ystad
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig. Dina uppgifter behandlas med sekretess i enlighet med god advokatsed. 
Namn E-post Meddelande Skicka in

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att jag är ledamot av  Sveriges advokatsamfund innebär att jag är advokat.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar jag för att jag, mina biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar jag gärna mer.sa_oval_ledamot_black.png (418×525)Behandling av personuppgifter –

information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering och enligt Vägledande regler om god advokatsed. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning.

Advokat Liselott Bentzel AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av gällande dataskyddsreglering och enligt Vägledande regler om god advokatsed. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

​Personuppgifter kan komma att överföras till advokatbyrå i kontorsgemenskap i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.  

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokat Liselott Bentzel AB, 559020-4292, Hamngatan 10, 271 43 Ystad,   tfn: 0411-61022, e-post: liselott.bentzel@advokatbentzel.se